ZŠ Středokluky

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Mgr. Gabriela Švecová, tel. 605750334


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o problematice ochrany osobních údajů na naší škole a především osobních údajích, které zpracováváme. Dne 25.05.2018 vchází v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako GDPR (General Data ProtectionRegulation). Toto nařízení je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU a i naše škola je povinna se tímto nařízením řídit. V rámci školského zařízení je cílem hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje, s čímž bychom vás rádi v následující části seznámili trochu podrobněji.

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

– na základě zákonné povinnosti

– na základě oprávněného zájmu správce (školy)

– na základě souhlasu

Příklady osobních údajů zpracovávaných na základě zákonné povinnosti

a) Školní matrika dle § 28 z.č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen „školský zákon“)

V rámci školní matriky dle § 28 odst. 2 školského zákona je škola povinna vést tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky, zdravotní pojišťovna

– údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,

– datum zahájení vzdělávání ve škole,

– údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,

– údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn. Popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,

–  údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

– datum ukončení vzdělávání ve škole,

– jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

b) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, dle § 28 § 36 a § 46 školského zákona

S ohledem na proces přijímání žáků ke vzdělávání jsou vedeny v rámci žádostí základní údaje žadatele a zákonného zástupce žadatele. Formální část přijímání dětí je řízeno z. 500/2004 Sb., správní řád.

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat jméno a příjmení tohoto zástupce, datum narození zákonného zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

c) třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu

– třídní kniha,

– záznamy z pedagogických rad,

– kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, lékařské posudky.

d) osobní údaje zpracované podle zvláštních zákonů

– podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,

– podklady žáků pro vyšetření v PPP,

– hlášení trestných činů, neomluvená absence,

– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka

Příklady osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu či oprávněného zájmu

– seznamy žáků na mimoškolních atrakcích a zahraničních zájezdech,

– seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,

– jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny

– kontakt na zákonné zástupce

– fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole, společné fotografie, třídní fotografie

– zvejnění výtvarných í a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

Práva žáka a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů. Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky. Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

– uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu

– funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,

– osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku

– shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel)

skartování již nepotřebných údajů,

– zachovávání mlčenlivosti o údajích,

– neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,

– školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,

– stanovení účelu a způsobu provozování kamerového systému,

– ochrana osobních údajů při práci s IT technikou,

– ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů, což znamená, že škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.Funkci pověřence pro naši školu vykonává Mgr. Gabriela Švecová, tel. 605750334.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které škole o vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum narození, rodné číslo a další osobní údaje), škola dále zpracovává k vedení povinné matriky školy, k vedení zdravotnické dokumentace, pro pořádání mimoškolních akcí – výlety, exkurze, soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy. Jedná se o údaje, které škola pro evidenci žáka a jeho aktivit v rámci školní docházky potřebuje. Rovněž zpracování vašeho čísla účtu při platbě na účet naší škole za stravování a školní družinu či vaší e-mailové adresy a datové schránky pro snadnější komunikaci se školou je pro školu nezbytné.