ZŠ Středokluky

Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy. Školská rada musí být podle školského zákona zřízena v každé škole. Školská rada se např. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích plánů a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávy, schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává inspekční zprávy apod.

Školskou radu ZŠ Středokluky tvoří tři členové. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, v našem případě obec Středokluky, jednoho volí zákonní zástupci žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů Školské rady je tříleté.

Školská rada ZŠ Středokluky pracuje ve složení:

za zřizovatele: RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.

za pedagogy: Mgr. Iva Farová

za rodiče: paní Liběna Železníková