ZŠ Středokluky

Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a ostatním osobám podílet se na správě školy. Školská rada musí být podle školského zákona zřízena v každé škole. Školská rada se např. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích plánů a k jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávy, schvaluje školní řád, případně navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává inspekční zprávy apod.

Školskou radu ZŠ Středokluky tvoří tři členové. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, v našem případě obec Středokluky, jednoho volí zákonní zástupci žáků a jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů Školské rady je tříleté.

Školská rada ZŠ Středokluky pracuje ve složení:

za rodiče: Mgr. Zuzana Lejsalová – předsedkyně školské rady

za zřizovatele: RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.

za pedagogy: Mgr. Iva Farová

 

Zápis ze zasedání školské rady dne 5. 6. 2023

Zápis ze zasedání školské rady dne 31. 10. 2022

Zápis ze školské rady dne dne 26. 10. 2021

Zápis školské rady dne 31. 8. 2021

Schůze školské rady dne 19. 11. 2019

Výsledky volby zástupce rodičů do Školské rady 2019

Výsledky volby zástupce rodičů do Školské rady při Základní škole Středokluky

Schůze školské rady dne 18.6.2019

Schůze školské rady dne 25. 10. 2018

Schůze školské rady dne 21. 6. 2018

___________________________________________________

Jednací řád školské rady

Volební řád