ZŠ Středokluky

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis k povinné školní docházce

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
pro školní rok 2024 / 2025

.

Letošní zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

.

Zápis do ZŠ Středokluky se bude konat ve středu 3. dubna 2024 od 13 do 17 hodin v budově školy na adrese Školská 82 (stará budova školy), ve které máme umístěn první stupeň ZŠ. Zápis proběhne prezenčně za účasti rodičů i dětí.

Jelikož chceme předejít kumulaci rodičů a dětí v budově školy, vytvořili jsme pro snazší průběh zápisu on-line tabulku pro registraci času příchodu k zápisu. V tabulce si vyberete konkrétní čas příchodu k zápisu, který vám vyhovuje. Můžete se dostavit i bez registrace, ale v případě většího počtu neregistrovaných příchozích budete muset čekat.
Pro přechod do registrační tabulky klikni zde (odkaz bude aktivní od 11. 3. do 3. 4. 2024)

.

K zápisu budete potřebovat

 • Vyplněnou žádost o přijetí – pro stažení klikni na:   ve wordu        v pdf
  Pokud nemůžete přihlášku předem vyplnit, bude k dispozici i u zápisu
  Upozorňujeme vás, že žádost o přijetí musí být podepsána oběma zákonnými zástupci dítěte
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz pro ověření trvalého pobytu
  Pokud se neshoduje trvalý pobyt dítěte s trvalým pobytem zákonného zástupce, je potřeba skutečnost doložit jiným způsobem, tedy výpisem z registru obyvatel na OÚ

.

K zápisu se prosím dostavte ve zvolený čas, usnadníte tím průběh celé akce.

Na celou akci si vyhraďte zhruba 30 minut.

Po předání žádosti o přijetí vám škola vydá potvrzení o účasti při zápisu do prvního ročníku a přiřadí registrační číslo, pod kterým vaši žádost zaeviduje. Registrační čísla si pečlivě uchovejte. Prostřednictvím těchto registračních čísel bude škola po ukončení zápisu zveřejňovat přijaté a nepřijaté zájemce.

Následně přítomný učitel překontroluje správnost vyplněných údajů a ověří RČ dítěte a trvalý pobyt. Mezitím děti splní několik dovednostních úkolů.

Poté proběhne pohovor dítěte za přítomnosti rodiče s paní učitelkou.

Těšíme se na vás a věříme, že si tento významný den děti i vy rodiče užijete!

.

Pokud byste se v termínu zápisu nemohli dostavit osobně, můžete žádost o přijetí a ostatní dokumenty – kopii či sken rodného listu dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti, doručit do školy těmito způsoby:

  • svou soukromou datovou schránkou (ne firemní) do datové schránky školy (ID datové schránky školy: vt3ma7a) – nejpozději do 5. 4. 2024 včetně
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu nelze žádost registrovat) – na adresu skola@zsstredokluky.cz – nejpozději do 5. 4. 2024 včetně
  • poštou (v krajním případě), ZŠ Středokluky, Školská 82, 252 68 Středokluky, na obálku napište „Zápis“ – odesláno nejpozději 5. 4. 2024
  • osobním podáním zákonného zástupce v kanceláři školy Starý Vrch 187, 252 68 Středokluky ve dnech 2. 4., 3. 4. a 4. 4. v čase od 7.15 do 15.00 hodin a 5. 4. v čase od 7.15 do 12.00 hodin

Kromě podepsané přihlášky je potřeba doložit kopii či sken rodného listu dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti

Pokud jste se nezúčastnili zápisu osobně, ale podali jste žádost jiným způsobem, registrační číslo Vám zašleme e-mailem.

.

K povinné školní docházce budou děti do ZŠ Středokluky přijímány na základě vyhlášených Kritérií pro přijetí (níže)

Přijaté děti budou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly na stránkách školy.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno zásilkou do vlastních rukou nebo prostřednictvím datových schránek

.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádáte-li o odklad školní docházky dítěte, vyplňte jak Žádost o přijetí, tak i Žádost o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (dvě doporučení).

Žádost o odklad ke stažení zde:   ve wordu        v pdf

Pokud zákonný zástupce nemá v den zápisu k dispozici všechny potřebné dokumenty, ředitel školy správní řízení na dobu nezbytně nutnou přeruší.

.

Kritéria pro přijetí do Základní školy Středokluky, p.o. pro školní rok 2024/2025

 1. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti1, stanovené  obecně závaznou vyhláškou obce Středokluky 2/2018 
 2. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast školy, jejichž starší sourozenec bude ve školním roce 2024/2025 žákem ZŠ Středokluky
 3. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast školy

Poznámka:

1Spádová oblast ZŠ Středokluky: obec Středokluky, obec Kněževes, obec Číčovice, obec Běloky
.

Budou přijaty všechny děti ze spádové oblasti ZŠ Středokluky, pokud nebude překročena rejstříková kapacita školy.
U kategorií (viz výše), kde dojde k převisu zájemců o přijetí nad kapacitou přijímaných žáků, dojde k losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

.

Mgr. Martin Molčík – ředitel školy (tel. kontakt: 724 315 242)

.

Přihlášku i Žádost o odklad si můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025          

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024-2025          

.

Obecné informace k zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá dle §36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna až 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Předčasný nástup

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce

Rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí je zveřejněn na místě s dálkovým přístupem, tedy např. na webu školy pod přidělenými čísly

Písemně se odesílá pouze Rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijímání žáků:

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském spádovém obvodu školy.
Kritéria pro přijímání dětí vyhlašuje ředitel školy.

.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Být fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, samostatné v sebeobsluze
 • Být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 • Zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • Zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 • Být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • Zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace, orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • Mít rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 • Být přiměřeně sociálně samostatné i sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky
 • Vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 • Orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě