ZŠ Středokluky

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

Tento pokyn je určen všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům a osobám pohybují se v budově školy.   Pokyn vychází z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 • Škola zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, v průběhu prvních 14 dní výuky proběhne 3x screeningové testování žáků.
 • Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách, studijních skupinách.
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
 • Aktuální oznámení o změnách, opatřeních budou zveřejňována na webových stránkách školy.
 • Byly určeny izolační místnosti.
 • Jednotliví vyučující, vychovatelky budou průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Tělesná výchova bude probíhat převážně venku (s výjimkou deště, mrazu).
 • Pobyt cizích osob, včetně zákonných zástupců žáků uvnitř budovy škol bude omezen. V případě nutné schůzky je pro toto vymezen prostor u vchodu do budovy.
 • Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. Jejich konání budeme řešit aktuálně vzhledem k epidemiologické situaci.
 • Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků těchto aktivit s běžnými osobami ve škole.
 • Při střídání provozů je zajištěno řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost). Žák je povinen toto potvrzení přinést, jinak nebude vpuštěn do budovy.
 • Žádáme rodiče, aby zkontrolovali, že žák má v aktovce ochrannou roušku v rámci prevence. Nošení roušek zůstává v platnosti ve společných prostorách školy, školní družiny i školní jídelny.

                                                          

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • Při vstupu do budovy školy (po přezutí), v každé učebně, jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování. Tuto povinnost má každý vyučující, vychovatelka.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky. Zákaz používání textilních ručníků.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá denně s maximální pečlivostí.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 

  Školní stravování

 • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.      

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost je nutno oznámit zákonnému zástupci neprodleně  a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

 

 1. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do místnosti izolace a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy;

 

Zákonný zástupce musí v takovém případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

 

 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele. Zodpovídá ředitelka školy.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

 

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:

 1. prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem  a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky jako v době nemoci.

 

 1. smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.

Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude přizpůsobeno daným možnostem školy.

 

 1. distanční výuka

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy v daném čase.

 

Zajištění distanční výuky:      

Jednotnou platformou pro distanční vzdělávání: Teams

Komunikační kanály: email pro zaměstnance, webové stránky školy a tříd pro žáky a zákonné zástupce

Případné potřebné vybavení digitálními technologiemi u žáků: třídní učitelé neprodleně zjistí během úvodních třídnických hodin. Žáku může být toto vybavení zapůjčeno ve škole.